Logo

Franz Joseph Dölger-Institut

zur Erforschung der Spätantike

Rez. D. Verkerk, Early Medieval Bible Illumination and the Ashburnham Pentateuch

JbAC 50 (2007) Seiten: 254-256

Rickert, Franz