Logo

Franz Joseph Dölger-Institut

zur Erforschung der Spätantike

Rez. J. R. Brandt / O. Steen (Hrsg.), Imperial Art as Christian Art - Chirstian Art as Imperial Art

JbAC 48 (2005 / 49 2006) Seiten: 212-219

Peschlow, Urs